Venue

Harsh ENT Hospital, RDC, Rajnagar Ghaziabad C-43, R. D. C., Raj Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh (Near Krishna Sagar Hotel).